• بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

  طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

نیروگاه زباله سوزرشت

نیروگاه زباله سوزرشت

نیروگاه زباله سوزرشت

سوله بادهانه 70متر

بدون ستون

زیربنا4000مترمربع

ارتفاع تاج 33متر