• نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

نیروگاه زباله سوزرشت

نیروگاه زباله سوزرشت

نیروگاه زباله سوزرشت

سوله بادهانه 70متر

بدون ستون

زیربنا4000مترمربع

ارتفاع تاج 33متر